thaishopadmin thaishopadmin

 1. กินอยู่ปลอดภัย EP.8 อาหารกับสุขภาพพระสงฆ์
  24
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.8 อาหารกับสุขภาพพระสงฆ์

  พระสงฆ์อาพาธเฉลี่ยประมาณ 300 รูปต่อวัน โดยสามโรคหลักได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากการฉันท์อาหารที่มีความหวาน มัน และเค็ม ทำให้พระสงฆ์ได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่

  Read more
 2. กินอยู่ปลอดภัย EP.7 มาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety Process
  17
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.7 มาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety Process

  ภาชนะใส่อาหารที่ดี ควรมีกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้ รวมถึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เกรซ มีขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าไร้สารปนเปื้อนที่อันตรายเมื่อสัมผัสกับอาหาร ทั้งในด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพ

  Read more
 3. กินอยู่ปลอดภัย EP.6 เทคโนโลยีการผลิตจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ 100%
  10
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.6 เทคโนโลยีการผลิตจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ 100%

  จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลายเป็นเยื่อพืชธรรมชาติที่มีคุณค่า ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต เป็นภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ 100%  ที่สามารถรองรับอาหารได้หลากหลายทั้งเมนูร้อน เย็น เปรี้ยว และมัน รวมถึงเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้

  Read more
 4. กินอยู่ปลอดภัย EP.5 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
  03
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.5 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

  ในปี 2562 ประเทศไทยสร้างขยะมูลฝอยกว่า 28.70 ล้านตัน มีขยะที่กำจัดอย่างถูกวิธีเพียง 36% ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 44% ส่วนอีก 20% คือ ขยะที่ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี ถือเป็นขยะกว่า 5.8 ล้านตัน ซึ่งขยะเหล่านี้ บางส่วนไหลลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์น้ำชนิดต่างๆกินเข้าไป นอกจากนั้น ยังมีขยะไมโครพลาสติก ซึ่งแตกตัวเป็นนาโนพลาสติก ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เมื่อเราทานสัตว์น้ำเหล่านั้น เราก็จะได้รับพลาสติกปนเปื้อนด้วยเช่นกัน

  Read more
 5. กินอยู่ปลอดภัย EP.4 ขยะเดลิเวอรี่
  27
  Jul

  กินอยู่ปลอดภัย EP.4 ขยะเดลิเวอรี่

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ขยะพลาสติกกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นถึง 15% ต่อวัน และขยะพลาสติกจากเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานครฯ เพิ่มขึ้นถึง 62%

  Read more
 6. กินอยู่ปลอดภัย EP.3 การเลือกใช้ภาชนะจากธรรมชาติภายในโรงพยาบาล
  21
  Jul

  กินอยู่ปลอดภัย EP.3 การเลือกใช้ภาชนะจากธรรมชาติภายในโรงพยาบาล

  รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ คือการใช้ภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เนื่องจากเชื้อ “โควิด-19” อยู่บนพื้นผิวภาชนะได้เป็นเวลานาน จึงมีมาตรการใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

  Read more
 7. กินอยู่ปลอดภัย EP.2 การใช้ภาชนะอาหารในภาวะ New Normal
  15
  Jul

  กินอยู่ปลอดภัย EP.2 การใช้ภาชนะอาหารในภาวะ New Normal

  การเลือกใช้ภาชนะในช่วง “โควิด-19” หากจำเป็นต้องใช้ภาชนะส่วนตัวที่ใช้ซ้ำ ควรใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดเป็นอย่างดี แต่ทางที่ดีควรเลือกใช้ภาชนะแบบครั้งเดียว มีมาจากวัสดุที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่สำคัญสามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

  Read more
 8. กินอยู่ปลอดภัย EP.1 New Normal กับการยกระดับสุขอนามัย
  06
  Jul

  กินอยู่ปลอดภัย EP.1 New Normal กับการยกระดับสุขอนามัย

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทำให้เกิดร้านอาหารแบบ New Normal ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภคมากขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง การใช้ภาชนะแบบครั้งเดียวจึงสะอาด ปลอดภัย และไม่แพร่เชื้ออีกด้วย

  Read more
 9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  29
  Jun

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น โดยการไม่ใช้โฟม ถุง หรือกล่องภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แล้วหันมาเลือกใช้ภาชนะอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ณ. ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   
  Read more
 10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมอนามัย
  10
  Jun

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมอนามัย

  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชน ตระหนักถึงการไม่ใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เพื่อลดโอกาส "รับหรือแพร่" เชื้อจากการกระบวนการล้างทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง และหันมาใช้ภาชนะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ย่อยสลายได้ เพื่อลดปริมาณขยะหลังพบช่วง COVID-19
   
  Read more