บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น โดยการไม่ใช้โฟม ถุง หรือกล่องภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แล้วหันมาเลือกใช้ภาชนะอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
ณ. ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม