บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” กับกรมอนามัย
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 - แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชน ตระหนักถึงการไม่ใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เพื่อลดโอกาส "รับหรือแพร่" เชื้อจากการกระบวนการล้างทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง และหันมาใช้ภาชนะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ย่อยสลายได้ เพื่อลดปริมาณขยะหลังพบช่วง COVID-19